Gode løysingar for lyd og bilde ombord!

Drift & sikkerheit


Unngå driftsstans, ulukker, uføresette kostnader,
stress, irritasjon eller omdømetap som skuldast val av
feil utstyr og løysingar på AV-utstyr ombord!


ADVISION AS er starta av Karl Totland. Nærare 30
år med lyd- og bildeløysingar for den maritime bransjen
har gjeve innsikt og erfaringar som er ein viktig del av
selskapet sin filosofi!

«Verdipunktet» gir best resultat
I ADVISION finn me dei beste og mest lønsame løy-
singane tett samarbeid med ekspertane på utstyret
som skal nyttast. Me kallar det «verdipunktet» fordi det
tilfører auka verdi ved at spisskompetansen frå utstyr-
leverandørane møter vår praktiske erfaring gjennom
fleire tiår

Me tilbyr våre kundar
design og planlegging av løysingar, installering/monter-
ring av hardware, måling, kontroll, oppgradering, vedli-
kehald og drift av audiovisuelt utstyr og programvare til
dette. At slikt utstyr er i drift er som regel ein føresetnad
for sikkerheita om bord og oppfylling av krav frå styres-
maktene. Difor legg me stor vekt på kvalitet og utstyr
som er dimensjonert for oppgåva det er tenkt til.

Typisk utstyr me leverer er:
• PA-anlegg
• Intercom og telefonsystem
• Kameraovervaking
• Teleslynge
• Informasjonsskjermar
• Datakommunikasjon
• Alarmsystem
• Antennesystem (datakommunikasjon, TV, DAB m.m.)
• Sanntidssystem m.m.

Din fordel ved val av rett løysing
Du vil oppnå betre kontroll, få betre yting og spare kostnader over tid med å planlegga godt og finna dei optimale løysingane for dine behov.

Spør oss!